Referencie


FCC Česká republika s.r.o.

Firma FCC Česká republika s.r. o. je jednou z najvýznamnejších európskych firiem, zaoberajúcich sa prácou s odpadmi a poskytovaním komunálnych služieb. Firma FCC v České republike pôsobí od roku 1992 a patrí u nás k najväčšej a najperspektívnejšej firme v odpadovom hospodárstve.

www.fcc-group.eu


BOBY - FLEISCH

Firma BOBY – FLEISCH je firma, ktorá pôsobí v oblasti obchodu a prepravy jatočných a chovných zvierat po České republike a Európe.

www.bobyfleisch.cz


Břemus

Firma Břemus pôsobiaca v Novém Bydžově, Městci Králové a Nové Pace. Je zamarená na výkup, spracovanie a predaj železných kovov, odpadných káblov, papieru a plastov.

www.avojt.cz/bremus/


Stavebniny Prima

Firma Stavebniny Prima sa špecializuje na maloobchodný a veľkoobchodný predaj stavebného materiálu.

www.stavebninyprima.cz


Perena spol. s r.o.

Perena spol. s r.o. sa zaoberá rozmnožovaním kačíc pekinských, liahňami, produkciou jednodenných kačíc pro tuzemský trh i export, odchovom a výkrmom kačíc.

home.tiscali.cz/cz003276/perena/


SÚS Královéhradeckého  kraje a.s.

Spoločnosť SÚS Královéhradeckého kraje zaisťuje služby spojené so správou a údržbou menovitého majetku vo vlastníctve královohradeckého kraje. Ďalej spoločnosť realizuje zimné údržby, letné údržby a opravy ciest, opatrenie k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky ako je napríklad odstránenie spadnutých stromov, kameňov, usmerňovanie dopravy, vyznačovanie uzávierok apod.

www.sushk.cz


Technické služby mesta Nový Bydžov

Technické služby mesta Nového Bydžova sú príspevkovou organizáciou, ktorej jediným zriaďovateľom je Mesto Nový Bydžov. Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, údržba a čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, oprava, údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácii, údržba a rekonštrukcie dopravného značenia, údržba verejnej zelene, provozování záhradníctva, provozování skládky odpadov, provozování a údržba verejného osvetlenia, provozování futbalových štadiónov, vylepovanie plagátov, údržba plagátových plôch, údržba, opravy a rekonštrukcie budov v majetku mesta, cestná motorová doprava a práce so stavebnou mechanizáciou a zemnými strojmi pre mesto, provozování cintorínov, provozování verejných WC, provozování kúpaliska, cestná motorová doprava a práce so stavebnou mechanizáciou a zemnými strojmi..

www.tsnovybydzov.cz


OSEVA UNI, a.s.

Firma OSEVA UNI, a.s. sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou spojenou s cestnou nákladnou dopravou, šľachtením odrôd pícnin, semenárstvom, výrobou chemických látok apod.

www.osevauni.cz